Luyện tập thanh điệu

Tiếng Quảng Đông cũng có sáu thanh điệu nhưng rất khác với tiếng Việt. Chúng tôi có một bài tập nhỏ để giúp bạn phân biệt chúng.

Bảng phân biệt thanh điệu

Trong bảng dưới đây, chúng tôi sử dụng âm si làm ví dụ cho sự kết hợp giữa 6 thanh điệu. Hãy lắng nghe và cố gắng phân biệt sự khác biệt. Đây là các chữ Hán ví dụ cho sáu âm tiết này「si1 si2 si3 si4 si5 si6」。

Thanh Điệu 1 2 3 4 5 6
1 11 12 13 14 15 16
2 21 22 23 24 25 26
3 31 32 33 34 35 36
4 41 42 43 44 45 46
5 51 52 53 54 55 56
6 61 62 63 64 65 66