Việt bính

Một phương pháp sử dụng chữ Latinh
để phiên âm tiếng Quảng Đông.

Việt bính giúp bạn phát âm

Việt bính có thể giúp bạn sửa cách phát âm tiếng Quảng Đông của mình.

Việt bính trong tiếng Quảng Đông giống như Pinyin trong tiếng Phổ Thông.

Tại sao học Việt bính?

Các chữ Hán không phải là chữ tượng thanh, chúng ta cần Việt bính để đại diện cho các âm của tiếng Quảng Đông.

Việt bính giúp bạn gõ

Biết Việt bính, bạn có thể gõ tiếng Quảng Đông thuận tiện với bàn phím Việt bính, cách gõ tiếng Quảng Đông tự nhiên và dễ dàng nhất.

Tôi đang học tiếng Quảng Đông và nói tiếng Việt.