粵拼

gaan2 daan1 hap6 lei5    ji6 hok6 ji6 jung6

tung1 hang4 jyut6 jyu5 ping3 jam1 fong1 on3

hok6 sik1 jyut6 ping3 ho2 ji5 bong1 zo6 dau2 zing3 laan5 jam1 co3 jam1kwai1 faan6 zi6 gei2 ge3 jyut6 jyu5 hau2 jam1

hok6 pou2 tung1 waa2 jiu3 hok6 pou2 tung1 waa2 ping3 jam1hok6 jyut6 jyu5 zau6 jiu3 hok6 jyut6 ping3

dim2 gaai2 jiu3 hok6 jyut6 ping3

hon3 zi6 fei1 ping6 jam1 man4 zi6seoi1 jiu3 jat1 go3 ping3 jam1 fong1 on3 lei4 zeon2 kok3 biu2 si6 jyut6 jyu5 ge3 faat3 jam1

hok6 sik1 jyut6 ping3ho2 ji5 jung6 jyut6 ping3 syu1 jap6 faat3 lei6 daa2 jyut6 jyu5zok1 wai4 zeoi3 zi6 jin4 gaan2 daan1 ge3 daa2 zi6 fong1 sik1

ngo5 sik1 jyut6 jyu5

ngo5 dou1 sik1 pou5 tung1 waa2 ping3 jam1 (《hon3 jyu5 ping3 jam1 fong1 on3 》)

一文掌握粵拼