Học Việt bính


Tôi đang học tiếng Quảng Đông và nói tiếng Việt

Tiếng Quảng Đông thường được viết bằng chữ Hán. Bạn cần khoảng 3000 chữ Hán để sử dụng thành thạo tiếng Quảng Đông. Nghe có vẻ nhiều? Nó thật là nhiều. Nên chúng ta cần một hệ thống phiên âm trong khi đang học các chữ Hán.

Luyện tập thanh điệu

Tiếng Quảng Đông cũng có sáu thanh điệu nhưng rất khác với tiếng Việt. Chúng tôi có một bài tập nhỏ để giúp bạn phân biệt chúng.